نیروگاههای تجدیدپذیر

full_36735.webp

مراحل درخواست و صدور مجوز

فلوچارت

 نحوه پرداخت بهای انرژی الکتریکی تولیدی

نمونه قرارداد خرید تضمینی برق

نیروگاههای در حال بهره برداری در حوزه شرکت برق منطقه ای زنجان

نیروگاههای در حال بهره برداری تجدید پذیر.JPG

تاریخ بروز رسانی:98/03/27

مسئول صفحه : محمد اخلاقی ( تلفن تماس : 33145454)