معاونت بهره برداری


 بقایی.jpg
 • معاون بهره برداری : آقای مهندس علی بقایی

 • تلفن تماس : 024733145114
 • پست الکترونیکی:

 • سوابق اجرایی:
  • معاون بهره برداری
  • معاون طرح و توسعه
  • مجری طرح پستهای انتقال
  • مجری پستهای فوق توزیع
  • کارشناس پست 
 • مدرک تحصیلی:
کارشناس ارشد مهندسی برق -قدرت
 • تاريخ استخدام : 1381/10/01


شرح وظایف:

 • نظارت بر امر بهره برداري از خطوط و پستهاي انتقال نيرو و انجام راهنمائيهاي لازم به مسئولان مربوطه. 

 • نظارت بر تعميرات پستها و خطوط.

 • همكاري در تهيه طرح هاي توسعه ، تكميل و بهينه سازي تاسيسات زير بار.

 • تهيه و ارائه دستورالعملها ،روشها ، استانداردها و برنامه هاي لازم جهت بهره برداري از پستها و خطوط.

 • تامين احتياجات واحدهاي تابعه و سفارش تدارك و نگهداري لوازم يدكي و وسايل مورد نياز .

 • انجام فعاليتهاي لازم به منظور حفاظت خطوط و پستهاي انتقال نيرو با همكاري واحد حراست.

 • كنترل و بازرسي مداوم مستقيم و غير مستقيم از واحد هاي تابعه و بررسي آمار و گزارشات واصله از نواقص موجود در خطوط و پستهاي معاونت و اقدام سريع و به موقع به منظور رفع نواقص.

 • برقراري ارتباط و ايجاد هماهنگي با واحدهاي معاونت طرح و توسعه و برنامه ريزي و بهبود مديريت به منظور تحويل پستهاي انتقال نيروي در حال نصب.

 • حفظ و پايداري سيستم به هم پيوسته در حالت نرمال و برگرداندن سيستم به حالت پايدار و نرمال پس از هر نوع حادثه.

 • نظارت عاليه بر امر توليد انرژي نيروگاههاي منطقه و برنامه هاي ورود و خروج واحدهاي توليد.

 • نظارت عاليه بر امر تعميرات اساسي و تعميرات ميان دوره اي و پروژه هاي سرمايه گذاري ساليانه .


ساختار معاونت بهره برداری:

 1.دفتر فنی مهندسی و نظارت بر تولید

سر پرست دفتر مهندسی و نظارت بر تولید:آقای مهندس خلیل باقری


 • تلفن تماس:

 • پست الکترونیکی:
 • سوابق اجرایی:
  • سرپرست دفتر مهندسی و نظارت بر تولید
  • کارشناس مسئول بهره برداری زنجان
  • کارشناس بهره برداری رایانه
  • کارشناس پست400 غایتی
 • مدرک تحصیلی :
کارشناسی مهندسی برق - قدرت

 • تاريخ استخدام : 1382/03/15


2. دفتر فنی انتقال


معصومی.jpg


مدیر دفتر فنی انتقال : آقای مهندس داوود معصومی

 • تلفن تماس مستقیم :02433145119
 • پست الکترونیکی:masoumi@zrec.co.ir

 • سوابق اجرایی:
  • رمدیر دفتر فنی انتقال
  • مدیر امور تعمیرات خط و پست
  • سرپرستی امور تعمیرات خط و پست
  • کارشناس پست
 • مدرک تحصیلی :

کارشناسی مهندسی برق - قدرت

 • تاريخ استخدام : 1381/10/012

3.امور دیسپاچینگ و مخابرات

مدیر امور دیسپاچینگ و مخابرات: آقای مهندس احد ابراهیمی


 • تلفن تماس:02433145809
 • پست الکترونیکی:a_ebrahimi@zrec.co.ir

 • پست الکترونیکی:a67ebrahimi@yahoo.com

 • سوابق اجرایی:
  • مدیر امور دیسپاچینگ و مخابرات
  • مدیر امور انتقال زنجان
  • رئیس گروه حفاظت و کنترل
  • رئیس گروه مطالعات و محاسبات سیستم
  • کارشناس محاسبات سیستم (حفاظت و کنترل)
  • کارشناس اندازه گیری و ثباتها

 • مدرک تحصیلی :
  کارشناسی ارشد مهندسی برق - قدرت
 • تاريخ استخدام : 1381/10/01
4.امور انتقال زنجانپیمان جعفری نوده.jpg

مدیر امور انتقال زنجان : آقای مهندس پیمان جعفری نوده

 • تلفن تماس مستقیم :02433145117
 • پست الکترونیکی:pjnodeh@gmail.com

 • سوابق اجرایی:
  • مدیر امور انتقال زنجان
  • سرپرستی امور مربوط به اداره بهره برداری زنجان
  • رئیس اداره بهره برداری پستهای ابهر و قیدار
  • کارشناس تعمیرات پست
  • رئیس اداره بهره برداری پستهای ابهر و قیدار
  • کارشناس تعمیرات پستها
 • مدرک تحصیلی :
کارشناسی مهندسی برق
کارشناسی ارشد مدیریت اجرایی

 • تاريخ استخدام : 1373/01/01
5.امور انتقال قزوین

مدیر امور انتقال قزوین - مسئول هماهنگی حوزه انتقال قزوین: آقای مهندس محمد رضا دیلمی

 • تلفن تماس مستقیم :02833239840
 • تلفن تماس تلفنخانه :8-02833239826
 • پست الکترونیکی:mohammad_daylami@yahoo.com

 • سوابق اجرایی:
  • مدیر امور انتقال قزوین و عضو هیات مدیره
  • رئیس اداره حفاظت و تله مترینگ
  • کارشناس رلیاژ و کنترل
  • کارشناس اندازه گیری ثبات ها
  • کارشناس مسئول برنامه ریزی شبکه
  • کارشناس مدیریت بهره برداری و خدمات فنی شرق

 • مدرک تحصیلی :
کارشناسی ارشد مهندسی صنایع

 • تاريخ استخدام : 1377/11/05
6.امور تعمیرات  پست و خط زنجان


رسول نصیری.jpg

مدیر امور تعمیرات پست و خط زنجان: آقای مهندس رسول نصیری

 • تلفن تماس مستقیم :02433145115
 • پست الکترونیکی:nasiri271@zrec.co.ir

 • سوابق اجرایی:
  • مدیر امور تعمیرات پست و خط زنجان
  • مجری طرح پستهای فوق توزیع
  • رئیس اداره بهره برداری زنجان

 • مدرک تحصیلی :
کلرشناسی ارشد مهندسی برق- سیستم های قدرت

 • تاريخ استخدام : 1377/12/12
7.امور تعمیرات پست و خط قزوین

مدیر امور تعمیرات پست و خط قزوین : آقای مهندس منصور نوروزیان

 • تلفن تماس :02833239826
 • تلفن تماس مستقیم :02833239838
 • پست الکترونیکی:mn_norozian@yahoo.com

 • سوابق اجرایی:
  • مدیر امور تعمیرات پست و خط قزوین
  • کارشناس پست
  • کارشناس خطوط
  • رئیس اداره حفاظت و کنترل
  • کارشناس حفاظت و کنترل
 • مدرک تحصیلی :
کارشناس مهندسی برق -قدرت
کارشناسی ارشد مدیریت اجرائی
 • تاريخ استخدام : 1375/10/01

8. گروه بازار برق


فرضی پور.jpg

سرپرست گروه بازار برق: آقای مهندس محمد حسین فرضی پور

 • تلفن تماس مستقیم :02433145141
 • پست الکترونیکی:mh_farzipovr@yahoo.com

 • سوابق اجرایی:
  • مدیر دفتر فنی نظارت بر تولید
  • کارشناس تولید
  • مدیر امور انتقال ناحیه جنوب خوزستان
  • رئیس بهره برداری پستهای برق ناحیه جنوب خوزستان
  • کارشناس برق
 • مدرک تحصیلی :
  لیسانس برق- قدرت
 • تاريخ استخدام : 1367/07/11

تاریخ بروز رسانی :98/08/03