عكسهاي مربوط به عمليات اجرايي پروژه هاي در دست اقدام
رديف
نام پروژه
تاريخ تهيه عكس
عكسهاي پروژه
1
 احداث خط 230 كيلوولت نيروگاه زنجان 4 به پست 230 تاكستان  
16/8/87
1       3    4    5
2
 احداث خط 63 كيلوولت تاكستان - خرمدشت  
16/8/87
1    2    3    4
3
 احداث پست 63/400 كيلوولت مينودر  
14/8/87
1    2    3    4
4
 احداث پست 63/400 كيلوولت قيدار  
12/8/87
1    2    3
ميزان تحقق  مصوبات سفرهاي استاني هيات دولت
پروژه هاي استان زنجان
رديف
عنوان مصوبه
مصوبه
اقدام انجام شده
درصورت عدم تحقق ( پيشرفت )
علت ذكر گردد
دور
اول
دور
دوم
دور
سوم
تحقق
يافته
درصد
تحقق
تحقق
نيافته
1
احداث نيروگاه 500 مگاواتي سيكل تركيبي زنجان 1
*
 
 
*
10%
 
سازمان توسعه برق متولي امر ميباشد
2
احداث نيروگاه 500 مگاواتي سيكل تركيبي زنجان 2
*
 
 
*
3%
 
سازمان توسعه برق متولي امر ميباشد
3
احداث نيروگاه 1000 مگاواتي سيكل تركيبي زنجان 3
*
 
 
*
95%
 
سازمان توسعه برق متولي امر ميباشد
4
احداث نيروگاه 500 مگاواتي سيكل تركيبي زنجان 4
*
 
 
*
11%
 
سازمان توسعه برق متولي امر ميباشد
5
احداث پست 400/63 كيلوولت ايجرود
 
*
 
*
52%
 
درحال اجرا و در سال 91 به بهره برداري ميرسد
6
احداث خط 400 كيلوولت ارتباطي پست ايجرود
 
*
 
*
98%
 
باتمام رسيده
7
پستهاي 63 كيلوولت در شهرك صنعتي انگوران ماهنشان
 
*
 
 
 
*
عدم ابلاغ از سوي شركت توانير
8
مطالعه ساماندهي خطوط انتقال برق فشار قوي داخل شهر زنجان
 
 
*
*
2%
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

مستندات مورد نياز:
1.       تصوير پروژه و مصوبات اجراشده
2.       صورتجلسات و موافقتنامه ها
3.       ساير مستندات مرتبط
 
پروژه هاي حوزه استان قزوين
رديف
عنوان مصوبه
مصوبه
اقدام انجام شده
درصورت عدم تحقق ( پيشرفت )
علت ذكر گردد
دور
اول
دور
دوم
دور
سوم
تحقق
يافته
درصد
تحقق
تحقق
نيافته
1
احداث پست 400/63 كيلوولت مينودر
 
*
 
*
95%
 
باتمام رسيده
2
ورود و خروج خط400 شهيد رجايي - تبريز در پست 400 مينودر
 
*
 
*
100%
 
باتمام رسيده
3
احداث پست 63/20 كيلوولت خرمدشت و خط 63 كيلوولت
 ارتباطي آن
 
*
 
*
65%
 
عدم تامين اعتبار توسط شركت شهركهاي صنعتي
قزوين
4
احداث پست 63/20 كيلوولت در شهرك صنعتي آوج و خط
 63 كيلوولت ارتباطي آن
 
*
 
 
 
 
اعلام عدم نياز توسط شركت شهركهاي صنعتي
قزوين
5
صدور مجوز حمايت از احداث نيروگاه سيكل تركيبي 500 مگاواتي
 قزوين توسط بخش خصوصي
 
 
*
*
 
 
بخش خصوصي متولي امر ميباشد
6
انجام مطالعات پست 63/230 كيلوولت ضياآباد
 
 
*
*
 
 
در حال مطالعه
 
مستندات مورد نياز:
4.       تصوير پروژه و مصوبات اجراشده
5.       صورتجلسات و موافقتنامه ها
6.       ساير مستندات مرتبط
 
 
مسئول صحفه :