Skip Ribbon Commands
Skip to main content

طی حکمی از سوی دکتر اردکانیان وزیر محترم نیرو ،مهندس بهمن  اله مرادی مدیرعامل شرکت برق منطقه ای زنجان بمدت یکسال بعنوان رئیس شورای هماهنگی مدیران وزارت نیرو در استان زنجان منصوب گردید.


 دیدگاه