Skip Ribbon Commands
Skip to main content

به گزارش  روابط عمومی شرکت برق منطقه ای زنجان ، در این گلگشت که از سوی کمیته ورزش این شرکت  و با هدف ارتقای روحیه و تقویت انگیزه بیشتر همکاران برای حضور موثر در کار و زندگی برگزار شد شرکت کنندگان در یک برنامه یک روزه از این منطقه بازدید کردند .


 دیدگاه