Skip Ribbon Commands
Skip to main content

در ابتدای این جلسه که به ریاست مشاور عالی مدیرعامل برگزار گردید اصلانی طی سخنانی بر استقرار فرهنگ HSE  در تمامی واحدهای شرکت تاکید کرد.

وی افزود استقرار فرهنگ ایمنی در سطح شرکت با تلاش یک نفر و یا یک واحد میسر نیست  و لازم است تمام بخشها حداکثر تلاش خود را در استقرار فرهنگ HSE    بکار گیرند.


 دیدگاه