- نحوه و توالي مراحل محاسبه صورتحساب بهاي برق مصارف توليد (صنعت و معدن)

4-1- تعداد روزهاي دوره را محاسبه مي‌نماييم. تعداد روز به تعداد روزهاي عادي و گرم (تعداد روزهاي دوره كه در تابستان قرار دارد) تقسيم مي‌شود.


4-2- مصارف انرژي كل، ميان‌باري، اوج‌بار و كم‌باري را محاسبه مي‌نماييم.

4-3- بهاي انرژي ميان‌باري، اوج‌بار و كم‌باري براساس نرخهاي مربوطه محاسبه مي‌نماييم.

4-3-1- در مورد مشتركيني كه لوازم اندازه‌گيري دو زمانه دارند نرخ اوج‌بار 60 درصد نرخ اوج‌بار تعرفه مربوطه و نرخ ساير ساعات برابر نرخ ميان‌باري تعرفه مربوطه در جدول تعرفه شماره 4 است.

4-3-2- بهاي انرژي ميان‌باري، اوج‌بار و كم‌باري اشتراكهاي روي ولتاژ 400 و 230 كيلوولت با ضريب 0.9 و اشتراكهاي روي ولتاژ 132، 66 و 63 كيلوولت با ضريب 0.94 محاسبه و دريافت مي‌گردد.

4-4- بهاي قدرت انشعابهاي با قدرت بيش از 30 كيلووات را براساس قدرت قرائت شده (حداقل معادل 90 درصد قدرت قراردادي) و نرخ مربوطه محاسبه مي‌نماييم.

4-4-1- بهاي قدرت اشتراكهاي روي ولتاژ 400 و 230 كيلوولت با ضريب 0.9 و اشتراكهاي روي ولتاژ 132، 66 و 63 كيلوولت با ضريب 0.94 محاسبه و دريافت مي‌گردد.

4-5- از ابتدای سال 1394 ماهیانه از کلیه مشترکین با قدرت کمتر از 30 کیلووات مبلغ ده هزار ریال و کلیه مشترکین با قدرت 30 کیلووات وبیشتر مبلغ 90 هزار ریال تحت عنوان "آبونمان" دریافت می شود.
بدیهی است صورتحسابهای بهای برقی که شامل مصارف برق در سال 1393 و 1394 باشد, با توجه به تعداد روزهای دوره صورتحساب در سال 1394, محاسبه و اخذ خواهد شد.
4-6-بيست درصد مجموع بهاي انرژي ميان‌باري، اوج‌بار و كم‌باري و نيز بهاي قدرت اشتراكهايي كه بدون پرداخت هزينه انشعاب داير شده‌اند، محاسبه و تحت عنوان " تفاوت تعرفه انشعاب آزاد” به صورت يك قلم در صورتحساب درج مي‌شود.

4-7- در صورت ادامه تجاوز از قدرت قراردادي مشتركين با قدرت بيش از 30 كيلووات پس از يك دوره صدور اخطاريه كتـبي به صورت زير اقدام مي‌شود:


4-7-1- اگر تفاوت قدرت مصرفي و قراردادي كوچكتر يا مساوي 10 درصد قدرت مصرفـي باشد مجموع بهاي انرژي ميان ‌باري، كم‌ باري و اوج‌بار، بهاي قدرت و تفاوت تعرفه انشعاب آزاد در ضريب « 0.5× [ قدرت مصرفـي ÷ ( قدرت قراردادي – قدرت مصرفـي )] » ضرب و تحت عنوان «تجاوز از قدرت» به صورت يك قلم در صورتحساب درج مي‌شود.

4-7-2- اگـر تفـاوت قدرت مصرفـي و قراردادي بزرگتر از 10 درصد قدرت مصرفي باشد مجموع بهاي انرژي ميان‌باري، كم‌باري و اوج‌بار، بهاي قدرت و تفاوت تعرفه انشعاب آزاد در ضـريب «0.05- [ قدرت مصرفي ÷ ( قدرت قراردادي – قدرت مصرفي )] » ضرب و تحت عنوان «تجاوز از قدرت» به صورت يك قلم در صورتحساب درج مي‌شود.
از آنجا كه بهاي قدرت مشتركين مشمول گزينه 3 مساوي صفر مي‌باشد، لذا در صورت ادامه تجاوز از قدرت قراردادي مشتركين مشمول گزينه 3 صرفاً مجموع بهاي انرژي ميان‌باري، كم‌باري و اوج‌‌بار و تفـاوت تعرفه انشعاب آزاد در محاسبه «تجاوز از قدرت» براساس بندهاي 4-6-1 و 4-6-2 مورد عمل قرار مي‌گيرد.

4-8- در صورتي كه مصارف غيرصنعتي (مصارفي كه مستقيماً در امر توليد مورد استفاده قرار نمي‌گيرند) مشتركين بين 5 الي 20 درصد قدرت قراردادي باشد، مطابق ماده 3-36-4 آئين‌نامه تكميلي تعرفه‌هاي برق، 20 درصد مجموع بهاي انرژي ميان‌باري، اوج‌بار و كم‌باري و نيز بهاي قدرت، تفاوت تعرفه انشعاب آزاد و تجاوز از قدرت حسب مورد تحت عنوان "مصارف غيرصنعتي” به صورت يك قلم در صورتحساب درج مي‌شود.

4-9- در صورتي كه مصارف غيرصنعتي مشتركين بيش از 20 درصد قدرت قراردادي باشد، مطابق ماده 45-4 آئين‌نامه تكميلي تعرفه‌هاي برق، بهاي برق با تعرفه سايرمصارف محاسبه مي‌شود.

4-10- در صورت انقضاي اعتبار پروانه 20 درصد مجموع بهاي انرژي ميان‌باري، اوج‌بار و كم‌باري و نيز بهاي قدرت، تفاوت تعرفه انشعاب آزاد، تجاوز از قدرت و مصارف غيرصنعتي حسب مورد به نسبت تعداد روزهاي غيرمعتبر از كل روزهاي دوره تحت عنوان ”تفاوت انقضاي اعتبار پروانه" به صورت يك قلم در صورتحساب درج مي‌شود.

4-11- بهاي انرژي راكتيو انشعابهاي با قدرت بيش از 30 كيلووات با ضرب ضريب زيان در مجموع بهاي انرژي ميان‌باري، اوج‌بار و كم‌باري و نيز بهاي قدرت، تفاوت تعرفه انشعاب آزاد، تجاوز از قدرت، مصارف غيرصنعتي و تفاوت انقضاي اعتبار پروانه حسب مورد با رعايت سقف 595 ريال به ازاي هر كيلووارساعت محاسبه و در صورتحساب درج مي‌شود.

4-12- بهاي فصل (در ماههاي تير، مرداد و شهريور) با توجه به نسبت روزهاي تابستان از كل دوره معادل بيست درصد مجموع بهاي انرژي ميان‌باري، اوج‌بار و كم‌باري و نيز بهاي قدرت، تفاوت تعرفه انشعاب آزاد، تجاوز از قدرت، مصارف غيرصنعتي، تفاوت انقضاي اعتبار پروانه و بهاي انرژي راكتيو حسب مورد محاسبه و به صورت يك قلم تحت عنوان "بهاي فصل” در صورتحساب درج مي‌شود.

4-13- بر اساس بند «69» ماده واحده قانون بودجه سال 1392 كل كشور، مبلغ سي (30) ريال به ازاي هر كيلوواتساعت برق مصرفي (شامل مصارف انرژي ميان‌باري، اوج‌بار و كم‌باري) محاسبه و تحت عنوان "عوارض برق” در صورتحساب درج مي‌گردد.

4-14- ماليات بر ارزش افزوده معادل 6 درصد مجموع بهاي انرژي ميان‌باري، اوج‌بار و كم‌باري و نيز بهاي قدرت، تفاوت تعرفه انشعاب آزاد، تجاوز از قدرت، مصارف غيرصنعتي، تفاوت انقضاي اعتبار پروانه، بهاي انرژي راكتيو و بهاي فصل حسب مورد محاسبه و به صورت يك قلم در صورتحساب درج مي‌شود.


4-15- مبلغ صورتحساب بهاي برق از جمع بهاي انرژي ميان‌باري، اوج‌بار و كم‌باري و نيز بهاي قدرت، تفاوت تعرفه انشعاب آزاد، تجاوز از قدرت، مصارف غيرصنعتي، تفاوت انقضاي اعتبار پروانه، بهاي انرژي راكتيو، بهاي فصل، عوارض برق و ماليات بر ارزش افزوده حسب مورد به دست مي‌آيد.