Skip Ribbon Commands
Skip to main content

به گزارش دفتر روابط عمومی شرکت برق منطقه ای زنجان در ابتدای این نشست مهندس اله مرادی مدیرعامل شرکت برق منطقه ای زنجان طی سخنانی ضمن توصیه به عدالت محوری در انجام کارها و وظایف دفاتر حقوقی، بر جلوگیری از تضییع حقوق مردم تاکیدکرد.

DSC02877.JPG

وی تجدید نظر در ساختار سازمانی واحدهای حقوقی را قابل بحث دانسته و بر استفاده از مدیران و کارشناسان جامع الشرایط در دفاتر حقوقی تاکید کرد.

ایشان در پایان استفاده از تکنولوژیهای نوین، نهادینه کردن مدیریت دانش و استفاده از تجربیات مدیران حقوقی ،تبدیل نمودن کارها از حالت کیفی به کمی و قابل اندازه گیری نمودن وظایف را به مدیران حقوقی توصیه نمود.

DSC02894.JPG

در ادامه دانش نیا معاون دادستان زنجان نیز طی سخنانی بر انعطاف بخشیدن و تسهیل نمودن قوانین و مقررات شرکتهای آب و برق تاکید نمود.

در ادامه برخی از موضوعات و چالشهای واحدهای حقوقی  از سوی مدیران دفاتر حقوقی منطقه 3 وزارت نیرو مورد بحث و بررسی قرار گرفت.


 دیدگاه