Skip Ribbon Commands
Skip to main content

به گزارش روابط عمومی شرکت برق منطقه ای زنجان، مهندس اله مرادی مدیرعامل شرکت درهشتمین جلسه هماهنگی گذر از پیک بارتابستان 98 که با حضور مدیران عامل شرکتهای توزیع نیروی برق استان های زنجان وقزوین در محل سالن جلسات این شرکت  برگزار شد، ضمن تاکید بر هماهنگی وهمدلی در کارها بر اجرای دقیق دستورالعملهای مربوط به گذر از پیک تاکید کرد وافزود: کوچکترین خطا وکم کاری در این راستا تاثیر عمیق خود را در کل شبکه کشور خواهد گذاشت لذا باید از هرگونه موازی کاری و ناهماهنگی خودداری شود تا بتوانیم با سربلندی وموفقیت تابستان امسال را پشت سر بگذاریم.

DSC02957.JPG

مدیرعامل برق منطقه ای زنجان با اشاره به سخنان مهندس حائری معاون وزیر نیرو در اموربرق وانرژی ومهندس متولی زاده مدیرعامل شرکت توانیر در سومین جلسه مدیریت مصرف کشور که از طریق ویدئو کنفرانس با کلیه شرکتهای برق منطقه ای وتوزیع برق کشور برگزار شد،ادامه داد: همانطور که مدیران ارشد صنعت برق و وزیر محترم نیرو خواستار  هماهنگی بیشتر با استانداران و مدیران ارشد استان در خصوص عبور از پیک تابستان هستند ، موارد یاد شده باید با جدیت پیگیری ودر قالب گزارش منسجم از طریق این کمیته به شرکت توانیر ارسال گردد.     

سپس مدیران عامل شرکت های توزیع زنجان وقزوین به ارائه گزارش در خصوص اقدامات صورت گرفته در حوزه عملیاتی خود پرداختند.   


 دیدگاه