Skip Ribbon Commands
Skip to main content

به گزارش روابط عمومی شرکت برق منطقه ای زنجان در این اردوی یک روزه در جهت اعتلای فرهنگ ورزش همگانی و ایجاد روحیه شادابی و نشاط بین کارکنان و ترغیب به امر ورزش بانوان شرکت به پیمایش 14 کیلومتر در منطقه گمان روستای شیرمشه وروستای ایچ پرداختند.

پیاده روی مسیر ایچ987.jpg

 دیدگاه